داستان خاروندن آبجیم درخواب

جهت ورود کلیک فرمایید

تعبیر خواب كوال به همراه خواب کبوترکستعبیر خواب - كوالمحمدبن سیرین گوید: دیدن كوال درخواب، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل آورند. علی (ع) فرمود: اگر كسی درخواب بیند كوال نو و فراخ داشت، دلیل منفعت است. اگر كوال كوچك بیند منفعت كمتر است. تعبیر خواب - كبوترمحمدبن سیرین گوید: دیدن كبوتر، دلیل زن است. اگر بیند كبوتری بگرفت یا كسی به وی داد، دلیل كه زن بخواهد. اگر بیند گوشت كبوتر خورد، دلیل كه مال زن خورد. اگر بیند كبوتری را بزد و بیفكند، دلیل
تعبیر خواب كوال به همراه خواب کبوترکستعبیر خواب - كوالمحمدبن سیرین گوید: دیدن كوال درخواب، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل آورند. علی (ع) فرمود: اگر كسی درخواب بیند كوال نو و فراخ داشت، دلیل منفعت است. اگر كوال كوچك بیند منفعت كمتر است. تعبیر خواب - كبوترمحمدبن سیرین گوید: دیدن كبوتر، دلیل زن است. اگر بیند كبوتری بگرفت یا كسی به وی داد، دلیل كه زن بخواهد. اگر بیند گوشت كبوتر خورد، دلیل كه مال زن خورد. اگر بیند كبوتری را بزد و بیفكند، دلیل
تعبیر خواب ساع به همراه ساقدسکستعبیر خواب - ساعدمحمدبن سیرین گوید: ساعد دست در خواب دیدن، دوست و انباز و مردم معتمداست. اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است، دلیل او را از دوست و انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد. اگر بیند كه ساعد دست او بشكست یا بیفتاد، دلیل كه دوست و انباز از وی جدا گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه بر ساعدهای دست او موی بسیار بود، غمگین و وامدار گردد، یا مال از دست وی برود. اگر بیند موی از ساعد دست خود بسترد، دلیل كه وام
تعبیر دیدن خواب كلوچه به همراه خواب کشتن تعبیر خواب - كلوچهمحمدبن سیرین گوید: دیدن كلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند كه كلوچه می خورد، دلیل است مال حاصل كند. اگر بیند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دلیل است مال او از دیگران بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزی فراخ. سوم: نعمت بسیار. چهارم: عیش خوش. کستعبیر خواب - كشتنمحمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند كه او را بك
تعبیر دیدن خواب كلوچه به همراه خواب کشتن تعبیر خواب - كلوچهمحمدبن سیرین گوید: دیدن كلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند كه كلوچه می خورد، دلیل است مال حاصل كند. اگر بیند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دلیل است مال او از دیگران بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزی فراخ. سوم: نعمت بسیار. چهارم: عیش خوش. کستعبیر خواب - كشتنمحمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند كه او را بك
 تعبیر خواب ماست و فالوده به همراه حاملهمماستمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. حضرت دانیال گوید: دیدن ماست درخواب،دلیل مال است كه از سفر حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن ماست درخواب،دلیل مال است كه از سفر حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ماست خورد و شیرین بود، دلیل برمال حلال بود. ففالوده محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند كه فالوده
http://yon.ir/wm47
کتاب «داستان های قرآن کریم»، شامل مجموعه داستان ها و حکایت های پندآموز برگرفته از قرآن کریم می باشد، از جمله داستان هایی که در این مجموعه روایت می شوند شامل؛ داستان یوسف و برادرانش، داستان موسی و بنی اسرائیل و فرعون، داستان موسی و بنده صالح، داستان یحیی و مریم و عیسی، داستان ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، داستان زیر و رو شدن شهر لوط، داستان نوح و باران ویرانگر، داستان ابراهیم، داستان پادشاه شدن داوود در بنی اسرائیل، داستان
محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید :
دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.
حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب کفش می فرمایند :
دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود
اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک.
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,خلاصه بازی لیگ برتر 95 - فال روزانه 95
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,سایت تفریحی پاتوق 95
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,گلچین 95
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,آس ترینها
داستان کوتاه و آموزنده
گلچین بهترین داستان های کوتاه و خواندنی 
 
برای ورود به بخش داستان های کوتاه و آموزنده اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه و آموزنده , داستان زیبا , داستان کوتاه , داستان تاثیرگذار , داستان آموزنده , گلچین داستان کوتها , مجموعه داستان کوتاه , گلچین داستان کوتاه و خواندنی , داستان زیبا و آموزنده ,سایت تفریحی پاتوق 95
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,سایت تفریحی پاتوق 95
داستان کوتاه و آموزنده
گلچین بهترین داستان های کوتاه و خواندنی 
 
 
برای مشاهده دیگر داستان ها اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه , داستان کوتاه آموزنده , داستان کوتاه تاثیرگذار , داستان کوتاه زیبا , داستان کوتاه مذهبی , داستان کوتاه خواندنی و زیبا , داستان کوتاه و آموزنده , داستان آموزنده , داستان تاثیرگذار , داستان خواندنی و زیبا ,
 سایت تفریحی پاتوق 95
دوستت دارم... دوست داشتنم نانی بیات است... کهنه... دیرینگی دارد میااان اقرار انگشتانم تاریخ میداند سطر اولش مبهم نیست رسواست پروانه میخواهد چند کبریت وشمع چون الفبایی بازیگوش میان برق چشمانت مدام میرقصد تو نیستی اما من بیدارم کلامم هم بیهوده توهنوز هم دلت برای من تنگ میشود این را خوب میدانم قلبم دلیرانه پای میکوبد ... حتی خواب هم میبینم کفش هایم را درمی اورم درخواب دنبال تو میگردم مهاجر بود یا کوچ نمیدانم کدام انگور بود زیر دندان هایت پوسید و
داستان کوتاه و آموزنده
گلچین بهترین داستان های کوتاه و خواندنی 
 
برای ورود به بخش داستان های کوتاه و آموزنده اینجا کلیک کنید
 
 
داستان کوتاه و آموزنده , داستان زیبا , داستان کوتاه , داستان تاثیرگذار , داستان آموزنده , گلچین داستان کوتها , مجموعه داستان کوتاه , گلچین داستان کوتاه و خواندنی , داستان زیبا و آموزنده ,
 گلچین 95
تعبیر خواب کفش های شیک و زیبا در رنگ های قرمز
تعبیر خواب کفش های شیک و زیبا در رنگ های قرمز
تعبیر خواب کفش کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده تعبیر خواب کفشخواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگ
تعبیر خواب مار و فاخته به همراه حاجیمتعبیر خواب - مارمحمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند كه با مار جنگ كرد، دلیل است با دشمن خصومت كند. اگر بیند كه مار بر وی خیره شد، دلیل است كه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر كند. اگر بیند كه گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند كه مار به دو پاره كرد، دلیل است كه مال دشمن خورد.
کتاب داستان راستان
این یکی از آسار ارزشمند -استاد متفکر شهید علامه مطهری است- که داستان های اسلامی را بدون هیچ تغییر و کاهش و افزایش به زبان ساده برای تمام سنین قرار داده اند و داستان هایی که در این کتاب آمده اند داستان هاییست که خود شامل یک تفسیر و اصول دین است و در زیر نویس ها و خود کتاب هم این توضیحات قابل مشاهده اند...
صفحه
داستان پدر و خواستگارانپسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری رفت. پدر دختر گفت: «تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی ندارد پس من به تو دختر نمی‌دهم.»پسری پول‌دار اما بدکردار به خواستگاری همان دختر می‌رود. پدر دختر با ازدواج موافقت می‌کند و در مورد اخلاق پسر می‌گوید: «انشاءالله خدا او را هدایت می‌کند.»  
 
برای دیدن ادامه داستان پدر و خواستگاران اینجا را کلیک کنید
داستان پدر و خواستگاران، پدر و خواس
عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم‌پور و احسان عبدی‌پور سه کارگردان مجموعه «چرخ فلک» هستند که به گفته مجید مولایی، «چرخ فلک» 12 داستان دارد که 28 قسمت را پوشش می‌دهد و برخی داستان‌ها دو قسمتی و بعضی داستان‌ها سه قسمتی خواهند بود.پیک دانلود
عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم‌پور و احسان عبدی‌پور سه کارگردان مجموعه «چرخ فلک» هستند که به گفته مجید مولایی، «چرخ فلک» 12 داستان دارد که 28 قسمت را پوشش می‌دهد و برخی داستان‌ها دو قسمتی و بعضی داستان‌ها سه قسمتی خواهند بود.پیک دانلود
 
داستان پسر کوچک و تقاضا از پدرمرد دیر وقت،خسته ازکار به خانه برگشت ، دم در پسر 5ساله اش را دید که در انتظار او بود:سلام بابا!یک سوال از شما بپرسم؟بله حتما چه سوالی؟بابا !شما برای هرساعت کارچقدر پول میگیرید؟مرد با ناراحتی پاسخ داد این به تو ارتباطی ندارد.چرا چنین سوالی می کنی؟فقط می خواهم بدانم.اگر باید بدانی بسیارخوب می گویم:20 دلار!  برای دیدن ادامه مطلب داستان پسر کوچک و تقاضا از پدر اینجا را کلیک کنید
 داستان پسر کوچک و تقاضا از پدر
 
داستان مادر دروغگومادر پسر هشت ساله‌ای فوت کرد و پدرش با زن دیگری ازدواج کرد. یک روز پدرش از او پرسید: «پسرم به نظرت فرق بین مادر اولی و مادر جدید چیست؟»پسر با معصومیت جواب داد: «مادر اولی‌ام دروغگو بود اما مادر جدیدم راستگو است.»پدر با تعجب پرسید: «چطور؟»  
 
برای دیدن ادامه داستان مادر دروغگو اینجا را کلیک کنید
داستان مادر دروغگو، داستان کوتاه مادر دروغگو، داستان جذاب مادر دروغگو، داستان خواندنی مادر دروغگ
داستان کوتاه یک گام هرچند کوچکمصدفردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می‌زد. مردی را در فاصله دور می بیند که مدام خم می‌شود و چیزی را از روی زمین بر می‌دارد و توی اقیانوس پرت می‌کند. نزدیک تر می شود، می‌بیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل می­افتد در آب می‌اندازد. 
برای دیدن ادامه مطلب داستان کوتاه یک گام هرچند کوچک اینجا را کلیک کنید
داستان کوتاه یک گام هرچند کوچک، داستان جذاب یک گام هرچند کوچک، داستان یک گام هرچند کوچک، داست
בل مَـــטּ چــہ خُــرב ســآل است
ســـــآבه مے نِـِــگرב
ســــآבه مے خَنــ ــבב
ســـآבه مے پــوشَــ ــב
בل مَـــטּ از تبـــآرِ בیــوآرهآے ِ کــآه گلیـ ــست
ســـآבه مے افتـــ ـ ـב
ســـآבه مے شکنـــ ـ ב
ســـآבه مے میـــرב
בل مَـــטּ تـَنہـــــآ سَــخت مـیگِریــ َــב..​منو آبجيم (:
با عرض سلام خدمت کاربران وبلاگ سوپرفانی و طرفداراان داستان آواتار هوو.پیشاپیش ماه مبارک رمضان را به شما سروران تبریک میگویم.دیده شده بعضی از سایت ها داستان ما و اطلاعیه های ما را بدون ذکر منبع در سایت یا وبلاگ خود کپی میکنند.توجه داشته باشید که سایت اصلی که این داستان را مینویسید،وبلاگ www.superfunny.rzb.ir است{بدون هیچ پسوندی بعد از rzb}متشکر از بازدیدتون سوپرفانی
تعبیر خواب كنشت و کیسهتعبیر خواب - كنشتحضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند كه در كنشت شده بود، اگر بیننده مصلح است نیك بود، اگر مفسد بود بد باشد. کستعبیر خواب - كیسهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر كیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیك است. جابرمغربی گوید: اگر درخواب كیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشكار شود. اگر دید كیسه دریده را دوخت، دلیل كه
اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.
ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :
اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.
جابر مغربی در مورد تعبیر خواب عروسی می گوید :
اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :
دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه
تعبیر خواب كنشت و کیسهتعبیر خواب - كنشتحضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند كه در كنشت شده بود، اگر بیننده مصلح است نیك بود، اگر مفسد بود بد باشد. کستعبیر خواب - كیسهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر كیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیك است. جابرمغربی گوید: اگر درخواب كیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشكار شود. اگر دید كیسه دریده را دوخت، دلیل كه
توضیحات :  داستان های این کتاب از میان بهترین آثار چند نویسنده ی خارجی که همه از مشهورترین داستان سرایان جهان اند برای خوانندگان جوان برگزیده شده است. این داستان ها که در انتخاب آن ها سعی فراوان به کار رفته است. گذشته از آن که در خور فهم و استفاده ی جوانان است. با زبان دل پذیر افسانه آنها را به راه راستی و مردم دوستی و جوانمردی می خواند و دل های پاک و جوانشان را با عشق و محبت و امید به زندگی صفا می بخشد. مترجم این کتاب خود نویسنده ای توانا و خوش
داستان بسیار زیبای شاخه گل خشکیده
ورود به آرشیو داستان عاشقانه
داستان زیبای شاخه گل خشکیده ، اولین و بینظیر ترین داستانهای عاشقانه میباشد ، خواندنی و جذاب !! پیشنهاد میشود این داستان را بخوانید هرچند به کوتاهی داستانهای دیگر نیست اما از همه زیبا تر است !! حتما چند دقیقه وقت خودتان را به خواندن این داستان قشنگ بگذارید و لذت ببرید !!
.
داستان زیبای گل خشکیده در ادامه مطلبدانلود سنتر
 
داستان بسیار خواندنی و پند آموز ارزش واقعییک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند، یک اسکناس هزار تومانی را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟دست همه حاضرین بالا رفت.سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. و سپس در برابر نگا ه های متعجب، اسکناس را مچاله کرد و پرسید: چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ 
برای دیدن ادامه مط
 
داستان کوتاه صرف شام با زنی دیگر  روزی همسرم از من خواست که با زن دیگری برای شام و سینما بیرون بروم. او گفت که مرا دوست دارد ولی مطمئن است که این زن هم مرا دوست دارد و از بیرون رفتن با من لذت خواهد برد. آن زن مادرم بود که چندین سال پیش از این بیوه شده بود ولی مشغله‌های زندگی و داشتن سه بچه باعث شده بود که من فقط در موارد اتفاقی و نامنظم به او سر بزنم. به او زنگ زدم تا برای سینما و شام بیرون برویم. مادرم با نگرانی پرسید که مگر چه شده؟ او از آن

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها